ء

آ

آبغوره-آب غوره

آلبالو

آلو

آلوچه

آناناس

آنغوزه

آویشن

ا

ارده

ارزن

ازگیل

استوخدوس

اسفرزه

اسفناج

اشتر خار (خارشتر)0

اشنان(علف شوره)0

اشک مو یا شاخه درخت انگور که بریده میشود

افتیمون

افسنطین بحری

افسنطین کبیر

الو

الکل

انبه

انجیرکال

انگبین- گزانگبین

انگور

انیسون

ب

بابونه

بابونه رومی (بابونه شیرازی )0

بابونه گاو چشم(کبیر)0

بادام زمینی

بادامزمینی

بادرنجبویه

بادنجان

بادنجان -یادمجان

بادیان(رازیانه)0

باقلا

بالنگ

بالنگو

بامیه

بذر غازیاقی

برگ آفتابگردان

برگ آناناس

برگ اسفند

برگ اشتر خار(خار شتر)0

برگ انگور

برگ اوکالیپتوس

برگ اکلیل کوهی

برگ بابا آدم - فیل گوش

برگ بابونه گاوچشم(کبیر)0

برگ بارهنگ

برگ تاج خروس وحشی

برگ تاجریزی سیاه

برگ ترب

برگ ترب سیاه

برگ تربچه

برگ تمشک

برگ توت سفید

برگ چغندر

برگ چنار

برگ حنا

برگ حنظل

برگ خرفه

برگ خشخاش

برگ درخت آلو

برگ درخت انجیر

برگ درخت بید

برگ درخت بید مشک

برگ درخت پرتقال

برگ درخت پسته

برگ درخت توت فرنگی

برگ درخت زردآلو

برگ درخت زرشک

برگ درخت زیتون

برگ درخت شاه توت

برگ درخت گردو

برگ درخت گلابی

برگ درخت نارنج

برگ درخت هلو

برگ درختچه گزانگبین - گزنگبین

برگ رازقی

برگ ریحان بنفش

برگ ریحان سبز

برگ زالزالک-کیالک

برگ زبان گنجشک

برگ زرگل-اقحوان

برگ زنبق

برگ سداب

برگ سرو

برگ سگ زبان-لسان الکلب

برگ سنا

برگ شاهدانه

برگ شاهی

برگ شفت آلو

برگ شقایق سرخ

برگ شمشاد جنگلی

برگ شنبلیله

برگ شیرین بیان

برگ گزنه

برگ گشنیز

برگ گل حنا

برگ گل خبازی - پنیرک

برگ گل ساعتی

برگ گیاه خیار-خیار سبز

برگ لادن

برگ لاله عباسی

برگ مورد

برگ کاسنی

برگ کاکنج - عروسک پشت پرده

برگ کدو حلوائی

برگ کرچک

برگ کلپوره - مریم گلی

برگ یاس بنفش

برگ یاس زرد

برگ یاسمن

برگه زردآلو

برگهای دور ذرت

برنج

برنجاسف

بسباسه(جوز بوا)0

بلیله

به

به دانه

به لیمو

بهار نارنج

بهمن

بولاغ اوتی

بومادران

بید خشت

پ

پر سیاوش

پرتقال

پنج انگشت خزنده

پنج انگشت غازی

پوست انار

پوست بادنجان

پوست پرتقال

پوست پیاز

پوست خربزه

پوست خشخاش

پوست خیار-خیار سبز

پوست درخت انار

پوست درخت توت سفید

پوست درخت چنار

پوست درختچه گزانگبین

پوست درختچه یاس بنفش

پوست ریشه درخت انار

پوست ریشه درخت توت سیاه-شاه توت

پوست ریشه زرشک

پوست ریشه کرچک

پوست سبز پسته

پوست سبز گردو

پوست سبز لوبیا سبز

پوست سخت پسته

پوست سخت نارگیل

پوست سخت نارگیل

پوست سفت بادام

پوست سفت نارگیل

پوست شاخه جوان بید

پوست شاخه جوان بید مشک

پوست فندق

پوست فوفل

پوست گرمک

پوست لیمو ترش

پوست لیمو شیرین

پوست موز

پوست میوه به

پوست میوه گریپ فروت

پوست میوه گلابی

پوست نارنج

پوست نارنگی

پوست هندوانه

پوست کدو حلوائی

پونه نهری

پونه کوهی

پوکه درخت بید

پیاز

پیاز گل نرگس-پیاز عنصل

پیه الاغ

پیه بز

پیه داخل انار

پیه مرغ

پیه کبوتر

ت

تار عنکبوت

تخم آفتابگردان

تخم اسفناج

تخم بابا آدم - فیل گوش

تخم بادنجان

تخم بارهنگ

تخم بالنگ

تخم بامیه

تخم بذرک -تخم کتان

تخم پرتقال

تخم پیاز

تخم پیاز نرگس-عنصل

تخم تاج خروس پرورشی

تخم ترب

تخم ترب سیاه

تخم تره

تخم جعفری

تخم چای کوهی-هوفاریقون

تخم حنظل

تخم خربزه

تخم خرفه

تخم خشخاش

تخم خطمی

تخم خیار-خیار سبز

تخم ریحان

تخم زبان گنجشک

تخم زردک

تخم شاهی

تخم شبدر

تخم شربتی

تخم شقایق سرخ

تخم شلغم

تخم شمشاد

تخم شنبلیله

تخم شوید

تخم فرفیون

تخم گرمک

تخم گزنه

تخم گشنیز

تخم گلابی

تخم گلرنگ - کافشه -گل زردک

تخم لاله عباسی

تخم مرزه

تخم مورد

تخم نیلوفر

تخم هندوانه

تخم هویج

تخم کاسنی

تخم کاهو

تخم کتان

تخم کدو حلوائی

تخم کرفس

تخم کلم

تخم کلم برگ

تخم یونجه

ترب

ترب سیاه

تربچه

ترخون

ترنجبین

تره

تست

تست 2

تست غذا 1

تمر هندی

تمر کجرات

تمشک

توت سفید

توت سیاه - شاه توت

توت فرنگی

توتون-تنباکو

تودری-قدومه

ث

ج

جعفری

جلقوزه

جند بید استر

جو

جو جوانه زده

جوانه لوبیا چیتی

جوز بویا

جوش شیرین

چ

چاودار-جو دوسر

چای جاوه-لمسه-نمسه

چای سبز

چای سفید

چای سیاه

چای کوهی-هوفاریقون-هزارچشم

چغندر

چقاله بادام

چمن

چوب درخت بید

چوب زالزالک-کیالک

چوب سخت گردو

چوب وسط ذرت

چوب یا پرده بین مغز گردو

ح

حنظل

خ

خار مریم

خرمای سبز وکال

خمیر ترش

خولنجان

خیار-خیار سبز

د

دار فلفل

دارچین

دانه اسفند

دانه پنبه (پنبه دانه)0

دانه خاکشیر

دانه خردل سیاه

دانه ذرت

دانه رازیانه

دانه شاه دانه

دانه شوکران کبیر

دانه گندم

دانه کرچک

دانه کیسه کشیش - کیسه کیش

دم گیلاس

ذ

ر

رب انار

رب نارنج

روغن اسفند

روغن اوکالیپتوس

روغن بابونه

روغن بادام شیرین

روغن بادیان (رازیانه)0

روغن بالنگ

روغن برگ ترب

روغن تخم شنبلیله

روغن تخم کتان

روغن تخم کدو حلوائی

روغن جلقوزه

روغن چای کوهی -هوفاریقون

روغن خیار-خیار سبز

روغن دارچین

روغن ذرت

روغن ریحان

روغن زیتون

روغن شلغم

روغن شوید

روغن فندق

روغن گردو

روغن گل خشخاش

روغن گل سرخ

روغن مرزنجوش

روغن نارگیل

روغن نخود

روغن هسته زردآلو تلخ

روغن هسته زردآلو شیرین

روغن هسته هلو

روغن کدو حلوائی

روغن کرچک

روغن کنجد

روناس

ریشه آفتابگردان

ریشه اسفند

ریشه اشتر خار

ریشه بابا آدم - فیل گوش

ریشه بادنجان

ریشه بارهنگ

ریشه بالنگ

ریشه بامیه

ریشه برنجاسف

ریشه بنفشه معطر

ریشه بوته خیار -خیار سبز

ریشه پونه نهری

ریشه توت سفید

ریشه جعفری

ریشه حنظل

ریشه خشخاش

ریشه خطمی

ریشه درخت انار

ریشه درخت بید

ریشه درختچه گزانگبین - گزنگبین

ریشه رازقی

ریشه روناس

ریشه ریواس

ریشه زبان سگ -لسان الکلب

ریشه زنبق

ریشه ژین سنگ چینی-جین سینگ

ریشه سنبل ختائی

ریشه شقایق سرخ

ریشه شیرین بیان

ریشه غازیاقی

ریشه گزنه

ریشه گون

ریشه گیاه تاجریزی سیاه

ریشه گیاه ذرت

ریشه لاله عباسی

ریشه مارچوبه

ریشه نیلوفر

ریشه هندوانه

ریشه کاسنی

ریشه کنگر- خربق

ریشه یاس زرد

ریشه یاسمن سفید

ز

زاج سبز

زاج سفید

زردآلو

زردچوبه

زردک

زرشک دانه دار

زرگل -اقحوان

زروره گل سرخ -دانه های ریز وسط گل

زعفران

زغال اخته

زفت

زنجبیل شامی

زنجبیل هندی

زنیان

زهره خروس

زهره کبوتری

زیرفون-برگ تیول

زیره سبز

زیره سیاه

زیره کوهی

ژ

س

ساق ترب

ساقه ریواس

ساقه های خشک تاجریزی پیچ

سبوس برنج

سبوس گندم

سپستان

سدر - برگ درخت کنار

سرکه انگور

سرکه سفید

سرکه شیره

سریش

سعد کوفی

سفید آب حمام

سماق

سنبل الطیب

سوخته تریاک

سورنجان

سوسنبر -نعنا فلفلی

سیاه دانه

سیب درختی

سیب زمینی

سیر

ش

شاخه تاج خروس پرورشی

شاخه درخت انجیر

شاخه درخت انگور

شاخه درخت زیتون

شاخه های بادنجان

شاه پسند طبی -ورون-ماهور

شاهتره - شاتره

شب بو

شبدر

شفت آلو

شلغم

شلیل

شوکران کبیر

شوید

شکر تیغال

شکر سرخ-قرمز-قهوه ای

شکوفه انگور

شکوفه بالنگ

شکوفه پرتقال

شکوفه درخت خرما

شکوفه زردآلو

شکوفه هلو

شیر خشت

شیر نارگیل

شیره خشخاش

شیره درخت انجیر

شیره فرفیون

ص

صبر زرد

صمغ درخت توت

صمغ عربی

ض

ط

طالبی

طباشیر

ظ

ع

عاقرقرحا

عدس

عرق اشترخار

عرق برگ چنار

عرق بهار نارنج

عرق بید مشک

عسل

عناب

عود هندی

غ

غازیاقی

غنچه گل سرخ

غوره

ف

فرفیون

فرنجمشک - بادرنجبویه

فلفل دلمه-فلفل سبز شیرین

فلفل سبز - فلفل قرمز

فلفل سفید

فلفل سیاه

فلوس

فندق

فوفل

ق

قارچ خوراکی

قره قاط سیاه

قهوه

ک

کات کبوت -کاد کبود

کاسبرگ میوه خرمالو

کافور

کاه جو

کاه گندم

کاهو

کاکل ذرت

کاکنج - عروسک پشت پرده

کاکوتی - فرنجمشک -طلا مشک

کبابه چینی

کتیرا

کرفس

کرک به

کشمش انگور سفید

کشمش انگورسیاه

کف دریا

کلاهک انار

کلاهک بادنجان

کلم برگ

کلم قرمز

کنجد

کندر

کندش

کیسه کشیش - کیسه کیش

کیوی

گ

گرد کاکائو

گردو

گز علفی

گزنه

گشنیز

گل آفتابگردان

گل ارمنی

گل انار

گل اکلیل کوهی

گل برز

گل برنجاسف

گل بن گل سرخ

گل بنفشه

گل بنفشه معطر

گل بومادران

گل تاج خروس پرورشی

گل چای کوهی-هوفاریقون-هزارچشم

گل خبازی-پنیرک

گل خطمی

گل داوودی

گل رازقی

گل ریحان

گل ریواس

گل زالزالک-کیالک

گل زوفا

گل ساعتی

گل سرخ

گل سرشور

گل سنجد

گل شاه پسند طبی -ورون-ماهور

گل شبدر

گل شقایق سرخ

گل طاووسی

گل قند

گل گاوزبان

گل گندم

گل مرزه

گل نرگس

گل نسترن

گل کدوی حلوائی

گل کلپوره - مریم گلی

گل کلم

گل یاس بنفش

گل یاس زرد

گل یاس سفید

گل یاسمن

گل یاسمن سفید

گلاب

گلابی

گلرنگ -گل زردک -گل کافشه

گلنار - گل انار- گلنار فارسی

گلیسیرین

گندم جوانه زده

گوجه فرنگی

گیاه تاجریزی سیاه

گیاه خار خاسک

گیاه داوودی

گیاه دم اسبی

گیاه زوفا

ل

لادن

لوبیا چشم بلبلی

لوبیا چیتی

لوبیا سبز

لوبیا سفید

لوبیا قرمز

لیمو ترش

لیمو شیرین

لیمو عمانی

م

ماءالشعیر-آبجو

مارچوبه

ماش

مخمر آب جو

مرزنجوش

مرزه

مریم نخودی- اربه

مغز بادام شیرین

مغز پسته

مغز هسته آلوچه یا آلو

مغز هسته سپستان

موز

موسیر

موم عسل

مومیائی

میخک چینی

میخک-قرنفل

میوه انار

میوه انجیر

میوه بید مشک

میوه تاجریزی پیچ

میوه تاجریزی سیاه

میوه چنار

میوه خربزه

میوه خرما

میوه خرمالو

میوه خیار چنبر

میوه زالزالک-کیالک

میوه زیتون

میوه سرو

میوه سنبل ختائی

میوه سنجد

میوه شقایق سرخ

میوه شوکران آبی

میوه گرمک

میوه گریپ فروت

میوه گون

میوه گیلاس

میوه نسترن

میوه کاکنج - عروسک پشت پرده

میوه کدو حلوائی

میوه کنار یا سدر

میوه یاس زرد

ن

ناخنک

نارگیل

نارنج

نارنگی

نخود

نخود سبز

نشاسته گندم

نعنا

نمک طعام

نیلوفر

و

وانیل

وج - ریشه سوسن - بیخ سوسن

ه

هسته آلبالو

هسته انار

هسته انگور

هسته تمر هندی

هسته خرما

هسته زالزالک-کیالک

هسته زردآلو

هسته عناب

هسته لیمو ترش

هسته هلو

هسته کنار - سدر

هل

هلو

هلیله زرد

هلیله سیاه

هلیله کابلی

هندوانه

هویج

ی

یولاف-جو دو سر

یونجه